About Me

Name

YangJi == 纪阳

E-Mail: jidaoyang@gmail.com
GitHub: https://github.com/stefanji
Photos: https://jiyang.tuchong.com


博客时间线:

  • 2016 开始使用 GitHub Page
  • 2016 基于 Jekyll 构建静态页面
  • 2017 改为使用 Hexo 构建
  • 2018 由 Jenkins 负责从 GitHub 仓库 通过 GitHub WebHook 拉取部署到 blog.youcute.cn 域名下.
  • 2019 注册 jiyang.site 域名, 将 blog.jiyang.site 通过 CNAME 映射到 https://stefanji.github.io